Συμβουλευτική γονέων

Η συνεργασία με τους γονείς συμβάλλει στην επίτευξη των θεραπευτικών στόχων και στη βελτίωση της οικογενειακής και της ευρύτερης κοινωνικής ζωής του παιδιού/εφήβου.

Παράλληλα με την θεραπευτική παρέμβαση που απευθύνεται στο παιδί, προτείνεται η παρακολούθηση συμβουλευτικών συνεδριών από τους γονείς με στόχο τη βελτίωση της κατανόησης, αποδοχής και διαχείρισης των ιδιαιτεροτήτων του παιδιού, ως σημαντικούς παράγοντες για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της θεραπευτικής παρέμβασης. Η συμβουλευτική γονέων βοηθάει επίσης στη βελτίωση της επικοινωνίας ανάμεσα σε όλα τα μέλη της οικογένειας και κατ' επέκταση στη βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων.

Η συχνότητα των συνεδριών προσαρμόζεται στις ανάγκες της οικογένειας.