Παιγνιακή παρέμβαση σε παιδιά άνω των 5 ετών

Η θεραπευτική αυτή παρέμβαση απευθύνεται σε παιδιά με χαμηλή αυτοεκτίμηση ή/και δυσκολίες στον τομέα της συναισθηματικής κατανόησης και έκφρασης, στον τομέα της κοινωνικότητας και στη διαχείριση των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς.

Βασίζεται στο Play-Drama Intervention των Dave Sherratt και Melanie Peter (2002) και γενικότερα στην πεποίθηση πως όταν το παιχνίδι και το θέατρο είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες, τα ενδιαφέροντα και το δυναμικό του κάθε παιδιού μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της συναισθηματικής του νοημοσύνης και στην ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων, ικανοτήτων συλλογισμού και δεξιοτήτων κοινωνικής επικοινωνίας όπως:

  • θεωρία του νου (theory of mind)
  • ενσυναίσθηση (empathy)
  • διαμόρφωση ηθικών αρχών και αξιών
  • κατανόηση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων
  • αυτο-παρατήρηση, διαχείριση συμπεριφοράς και αυτοέλεγχος
  • ευελιξία σκέψης και συμπεριφοράς
  • ανάπτυξη της φαντασίας
  • συμβολική και αφηρημένη σκέψη
  • επίλυση προβλημάτων

Επιπλέον, η ανάπτυξη των παιγνιακών ικανοτήτων του παιδιού επιδρά θετικά στην κοινωνικοποίησή του και βελτιώνει την αυτοεκτίμησή του.

Σημαντική προϋπόθεση  για την έναρξη της παρέμβασης αποτελεί η λεπτομερής αξιολόγηση των ικανοτήτων και δυσκολιών του παιδιού, έτσι ώστε το πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί να είναι προσαρμοσμένο στο γνωστικό του δυναμικό και στις ανάγκες του. Η αξιολόγηση γίνεται συνήθως σε δύο συνεδρίες.

Σημαντικός παράγοντας για την διεξαγωγή και την επιτυχία της παρέμβασης είναι η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στη θεραπεύτρια και το παιδί κι έτσι μιας θεραπευτικής συμμαχίας που στοχεύει στην αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται σε τακτική εβδομαδιαία βάση και συνήθως διαρκούν 60 λεπτά.

Οι ατομικές συνεδρίες προσφέρουν εξατομικευμένη υποστήριξη διαμορφωμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού και μπορούν να συνδυαστούν και με ψυχολογική υποστήριξη.

Οι ομαδικές συνεδρίες επικεντρώνονται στην κοινωνική αλληλεπίδραση ανάμεσα στους συμμετέχοντες δίνοντας έτσι περισσότερη έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής επικοινωνίας (όπως οι ικανότητες συνεργασίας, διαπραγμάτευσης και υποχώρησης) και στη γενίκευση κεκτημένων δεξιοτήτων. Διαμορφώνονται με κριτήριο την ηλικία, τις ικανότητες και τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Συνήθως ένα παιδί πρέπει να έχει παρακολουθήσει έναν κύκλο ατομικών συνεδριών προτού ενταχθεί σε ομάδα.